Pravidla

Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 1. říjnu 2023, uzávěrka soutěže je 30. dubna 2024, řídí se soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem ze základních škol, mládeži ze středních škol i dospělým.

Do soutěže se mohou přihlásit amatérští tvůrci od dětí přes dospělé až po seniory, a to buď jako jednotlivci, nebo jako skupiny ze ZŠ či středních škol nebo ZUŠ, také z DDM se samostatnými autorskými díly.

Přihlásit dílo do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 4 filmy, 4 plakáty a 4 klapky.

Soutěžní dílo se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora (v případě soutěžního týmu dle věku nejstaršího člena týmu) v době přihlášení díla do soutěže. Členové poroty se soutěže nemohou s vlastními díly (ani jako členové soutěžního týmu) účastnit.

Zařazení díla do soutěže

Zařazení díla do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém budou vybrány díla, které splňují podmínky zařazení. Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň snímků.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže dílo, které neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a dílo přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit díla se záběry, které navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Díla nesmí obsahovat záběry nebo výjevy, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí pořadatele a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Zaslaná média se soutěžními díly nebudou zasílána zpět.

Zaslané filmové plakáty a filmové klapky budou vráceny autorům jen na vyžádání. Autoři zasláním souhlasí s využitím pro výstavní, edukační a prezentační účely.

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní díla s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu BAF – Bílovecký amatérský film obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každé soutěžní dílo musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních děl bude možné od 1. 10. 2023.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 30. 4. 2024, 23:59 h.

K online přihlášce jsou povinné tyto přílohy:

 • soutěžní snímek; název filmu musí mít tuto podobu: Název_filmuAutor
 • anotaci filmu (online přihláška). Anotace je velmi důležitá pro prezentaci snímku na webových stránkách festivalu.

Dobrovolně je možné k přihlášce doplnit tyto přílohy:

 • 3 fotografie nebo screenshoty z filmu v elektronické formě ve formátu JPG nebo PNG, rozlišení min. 300 DPI; názvy souborů musí mít tuto podobu: NÁZEV FILMU_FOTO_1 nebo 2 nebo 3.jpg/png
 • 3 fotografie z natáčení (režiséra filmu / realizačního týmu) v elektronické formě ve formátu JPG nebo PNG, rozlišení min. 300 DPI; názvy souborů musí mít tuto podobu: NÁZEV FILMU_NATACENI_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif
 • ukázka ze soutěžního snímku (trailer)

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích, na webové stránce festivalu a na sociálních sítích festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace festivalu BAF.

Souhlas se zveřejněním soutěžního díla

Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace festivalu poskytoval ukázky z přihlášených filmů, obrázky plakátů nebo klapek jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu.

Podáním přihlášky souhlasí poskytovatel s uveřejněním díla na internetových stránkách BAF.

Zasláním soutěžního filmového plakátu nebo filmové klapky a podáním přihlášky souhlasí poskytovatel s využitím pro výstavní, edukační a prezentační účely.

Žánrové soutěžní sekce

 • Hraný film (max 15 minut)
 • Dokumentární film a reportáž (max 15 minut)
 • Animovaný film (max 3 minuty)
 • Volná aréna (max 10 minut)

Speciální soutěžní sekce

 • Filmový plakát (A2)
 • Filmová klapka (max 30 x 27 cm)

Věkové kategorie

 • Žáci základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 • Studenti středních škol
 • Dospělí

Technické podmínky

Filmový snímek

 • Snímky doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě (nedostatečná kvalita snímku může být důvodem nezařazení filmu do soutěže).
 • MPEG 4 – kodek H264, HD (1920×1080; 1080p)
 • Audio: Stereo, 48 kHz, MPEG-4 AAC
 • Každý zaslaný soubor se soutěžním snímkem musí obsahovat název snímku a jméno autora (nebo soutěžního týmu).
 • Všechny zaslané nosiče (DVD, USB) musí být označeny názvem filmu a jménem autora (nebo soutěžního týmu).

Plakát

 • Plakát je možný odevzdat v digitálním formátu nebo jako fyzický plakát.
 • Digitální plakát doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě (nedostatečná kvalita může být důvodem nezařazení plakátu do soutěže).
 • Digitální plakát – formát PDF ve velikosti A2.
 • Fyzický plakát – velikost A2.

Filmová klapka

 • Klapku je možné odevzdat v digitálním formátu nebo jako fyzickou filmovou klapku.
 • Digitální klapku doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě (nedostatečná kvalita může být důvodem nezařazení klapky do soutěže).
 • Digitální klapka – formát PDF ve velikosti 30 x 27 cm.
 • Fyzická klapka – výrobek v maximální velikosti 30 x 27 cm.

Porota a ceny

 • Filmy do finále soutěže vybírá a hodnotí festivalová porota.
 • Porota je složena z představitelů kultury, filmové a televizní tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, producentů a partnerů festivalu.
 • Porota bude hodnotit všechny soutěžní sekce.
 • Předpokládá se udělení hlavní ceny vítězi v každé věkové a žánrové kategorii, udělení ceny za nejlepší filmový plakát, udělení ceny za nejlepší filmovou klapku, udělení ceny diváka, a také udělení zvláštních cen a ocenění (například za propagaci kulturních památek).
 • Ceny budou předány během slavnostního Festivalového dne.
 • Od tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků během Festivalového dne.
 • Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen.

Možnosti doručení soutěžních snímků

Soutěžní film nahrajte na webových stránkách festivalu https://prihlaska.festivalbilovec.cz .

Filmový plakát a filmovou klapku nahrajte na webových stránkách festivalu https://prihlaska.festivalbilovec.cz .

NEBO

Snímek, plakát i filmovou klapku je možné také doručit osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky; snímek, digitální plakát a digitální klapka na CD, DVD, USB, fyzická plakát nebo klapka) jako obyčejnou zásilku na adresu pořadatele festivalu:

PROBILUM, z.s.
Sv. Čecha 750
74301 Bílovec

Výlohy spojené se zasláním filmů hradí přihlašovatel.

Přejít nahoru